Privacy

Privacyverklaring: Mitzi Gras training en coaching

Dit is de privacyverklaring van Mitzi Gras training en coaching (hierna: de “coach”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van mijn cliënten en deelnemers van groepstrainingen of potentiële cliënten/deelnemers. Waar hieronder wordt gesproken over ‘coaching’ geldt hetzelfde voor ‘training’, en elke andere vorm van dienstverlening door mij verricht.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe ik omga met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop ik omga met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoon: +31 6 45486888 of e-mail: mitzigras@kpnplanet.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij mij indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ik, Mitzi Gras, ben als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG naleven. Er zijn geen andere medewerkers in mijn praktijk die met deze gegevens omgaan of ze kunnen inzien.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Dossier bij coaching

Indien u een opdracht aan mij verstrekt of zich aanmeldt voor een training, verwerk ik persoonsgegevens die u aan mij verstrekt. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 Facturering

Indien u een opdracht aan mij verstrekt, verwerk ik ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die ik verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met mij opneemt per e-mail of via de telefoon verwerk ik de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan mij verstrekt (naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met mij zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft of een afspraak wilt maken voor een coachingstraject).

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerk ik analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van mijn website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt mogelijk (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

 

 

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

De contactgegevens die u aan mij verstrekt gebruik ik om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of een afspraak met u te maken of een factuur te kunnen sturen. Ik verwerk deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het zo efficiënt mogelijk kunnen uitoefenen van mijn werkzaamheden en het verbeteren van mijn dienstverlening.

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruik ik om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met mij sluit uit te voeren.

Als u zich aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, gebruik ik uw mailadres om u een aantal keer per jaar op de hoogte te houden van nieuwe activiteiten. U kunt zich hier elk moment voor afmelden.

De gegevens die ik verzamel over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe vaak mijn website wordt geraadpleegd). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard. De gegevens die ik verzamel over de nieuwsbrief worden gebruikt om na te gaan welke activiteiten uw mogelijke belangstelling hebben.

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

 Administratie

Ik bewaar mijn administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie deel ik uw gegevens?

Ik verstrek uw gegevens niet aan derden, tenzij ik op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht word bepaalde gegevens te verstrekken.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Ik heb passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

  1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
  2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
  3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
  5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die ik verwerk of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kan ik deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal ik een melding op de website plaatsen om u van de wijziging op de hoogte te brengen.